Erfenis

Overdragen van de erfenis door een mede-erfgenaam

Als mede-erfgenaam kunt u uw gehele erfenis overdragen aan een derde, nattrulijk pas na de verdeling erfenis. U kunt de erfenis verkopen of weggeven. U kunt ook slechts een fractie van uw aandeel overdragen aan een derde partij. De overdrachtsovereenkomst vereist echter altijd notariƫle vaststelling.

Rechten en plichten

Met de verkrijging van de erfenis gaat de verkrijger bepaalde rechten en plichten aan waar u als mede-erfgenaam recht op hebt of op rust. De verkrijger is aansprakelijk voor de schulden van de boedel. Het recht om boedeladministratie en boedelinsolventie aan te vragen gaat op hem over. Hij heeft ook het recht om het verkregen deel van de erfenis door te verkopen.

Na de verkoop van uw deel van de erfenis aan een derde, gaan niet al uw rechten en plichten als mede-erfgenaam over op de koper. Zo blijft u samen met de verkrijger aansprakelijk voor de boedelschulden. U behoudt uw recht van eerste weigering met betrekking tot verdere successieaandelen. Ook heeft u recht op een eventuele aanvullende aanspraak op een verplicht deel en op een voorwaarde die u als mede-erfgenaam bevoordeelt.

Als een mede-erfgenaam zijn deel van de erfenis aan een derde verkoopt, hebben de andere mede-erfgenamen een wettelijk voorkooprecht. Maar dit geldt alleen voor de verkoop. Als de mede-erfgenaam zijn deel weggeeft, moeten de andere mede-erfgenamen dit accepteren.

Alle mede-erfgenamen die in de gemeenschap van erfgenamen blijven, hebben het recht van eerste weigering. Dit geldt niet voor een mede-erfgenaam die zijn deel van de erfenis al heeft verkocht. Maar ook de koper van een erfenis heeft geen recht op voorkoop. Indien een mede-erfgenaam het recht van eerste weigering niet wenst uit te oefenen, hebben de andere mede-erfgenamen het recht dit alleen te doen.

Totdat de mede-erfgenamen het deel van de erfenis aan de koper overdragen, moet het recht van eerste weigering geldend worden gemaakt tegen de verkopende mede-erfgenamen. Met de overdracht van de erfenis kan het recht van eerste weigering alleen tegen de verkrijger worden uitgeoefend. De verkoper moet de mede-erfgenamen onmiddellijk op de hoogte brengen van de overdracht. Het recht van voorkoop moet worden uitgeoefend door middel van een overeenkomstige verklaring aan de verkopende mede-erfgenamen of aan de koper. Een speciaal formulier is niet nodig. Het recht van eerste weigering kan slechts worden uitgeoefend binnen een termijn van twee maanden. De termijn begint voor elke persoon die recht heeft op voorkoop met de ontvangst van de kennisgeving van het sluiten van het koopcontract. Als u als mede-erfgenaam het recht van eerste weigering uitoefent, heeft u recht op overdracht van het deel van de erfenis.